سایت در حال بارگذاری می باشد...
امروز یکشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۷ برابر با Sunday, 24 June , 2018

لیست تمام سهم ها بر اساس درصدی از حجم کل شرکت که در ۱۰ روز گذشته معامله شده است

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد درصد از حجم کل شرکت
چکارن ۳۳٫۲۸
غاذر ۲۶٫۳
رتکو ۱۸٫۲۸
شکربن ۱۵٫۲۴
فولاي ۱۴٫۹۴
چکاوه ۱۱٫۷۶
کسرا ۱۱٫۲۳
خکمک ۱۱٫۱۸
مفاخر ۱۰٫۹۴
کترام ۱۰٫۳۵
کماسه ۱۰٫۲۵
خفناور ۹٫۹۲
کمنگنز ۸٫۲۳
غشهداب ۷٫۶۲
خزر ۷٫۵۳
ونيرو ۷٫۲۱
قثابت ۶٫۹۶
شپلي ۶٫۶۷
غالبر ۶٫۶۵
شلعاب ۶٫۲۷
تکنو ۶٫۲۴
شليا ۶٫۰۳
کهرام ۵٫۹۷
قزوين ۵٫۷۱
تکشا ۵٫۶۶
وآذر ۵٫۴۳
شمواد ۵٫۰۴
ختور ۵٫۰۱
خريخت ۴٫۹۷
فايرا ۴٫۸۵
خرينگ ۴٫۷۲
شتوکا ۴٫۵۷
فمراد ۴٫۵۱
وپترو ۴٫۵
قشرين ۴٫۴۷
شدوص ۴٫۴۱
بکاب ۴٫۴
ثاژن ۴٫۴
پدرخش ۴٫۳۳
کتوکا ۴٫۳۳
خکاوه ۴٫۳۲
کفپارس ۴٫۲۹
فاراک ۴٫۲۷
فنوال ۴٫۲۶
وبيمه ۴٫۱۷
قشکر ۴٫۰۲
تمحرکه ۳٫۹۷
کچيني ۳٫۹۶
مرقام ۳٫۸۷
کطبس ۳٫۷۹
آکنتور ۳٫۷۵
پلاسک ۳٫۶۱
غشاذر ۳٫۵۴
سدور ۳٫۵
کاذر ۳٫۴۳
غديس ۳٫۴۱
وملت ۳٫۳۸
حتوکا ۳٫۰۹
ثالوند ۳٫۰۹
فاذر ۳٫۰۷
اپرداز ۲٫۹۵
چکاپا ۲٫۹۱
حفارس ۲٫۹
شسينا ۲٫۸۸
کپرور ۲٫۸۶
ساينا ۲٫۷۵
کيميا ۲٫۷۱
قنيشا ۲٫۷
وگستر ۲٫۵۵
کرمان ۲٫۵۴
تکمبا ۲٫۴۹
خشرق ۲٫۳۹
پسهند ۲٫۳۸
قشير ۲٫۳۵
خزاميا ۲٫۲۶
شفارس ۲٫۱۴
حسير ۲٫۱۴
فزرين ۲٫۱۳
خگستر ۲٫۱۲
دي ۲٫۰۸
کفرا ۲٫۰۷
ختراک ۲٫۰۶
خکار ۲٫۰۱
فرآور ۲
سفانو ۱٫۹۷
ثغرب ۱٫۹۵
کپارس ۱٫۸۷
خموتور ۱٫۷۸
خاذين ۱٫۷۶
خلنت ۱٫۷۴
پتاير ۱٫۷۱
لابسا ۱٫۶۹
ثاباد ۱٫۶۳
غنوش ۱٫۶۲
خاور ۱٫۶۲
وبصادر ۱٫۵۹
کمرجان ۱٫۵۴
ختوقا ۱٫۵۱
خنصير ۱٫۵
سکارون ۱٫۴۸
دکوثر ۱٫۴۸
خوساز ۱٫۴۶
بهپاک ۱٫۴۵
غگلستا ۱٫۴۴
فلامي ۱٫۴۱
شپاکسا ۱٫۳۹
حريل ۱٫۳۹
خراسان ۱٫۳۸
کاما ۱٫۳۴
وساخت ۱٫۳۴
ثنوسا ۱٫۳۳
کرازي ۱٫۳۲
قهکمت ۱٫۳۲
سمگا ۱٫۲۹
ولساپا ۱٫۲۹
ولغدر ۱٫۲۸
خمحرکه ۱٫۲۷
فباهنر ۱٫۲۶
غشان ۱٫۲۶
ثپرديس ۱٫۲۵
ثعمرا ۱٫۲۵
تايرا ۱٫۲۴
کساپا ۱٫۲۳
خودرو ۱٫۲۲
کسرام ۱٫۲۲
ثفارس ۱٫۲
فلوله ۱٫۱۹
تليسه ۱٫۱۷
ذوب ۱٫۱۷
فسرب ۱٫۱۳
خمحور ۱٫۱۱
کبافق ۱٫۱
قمرو ۱٫۰۹
شيراز ۱٫۰۷
خساپا ۱٫۰۶
فاسمين ۱٫۰۵
وساپا ۱٫۰۴
حسينا ۱٫۰۴
خاهن ۱٫۰۲
کلوند ۱٫۰۲
وگردش ۱٫۰۲
قلرست ۱٫۰۱
ونفت ۰٫۹۹
قچار ۰٫۹۹
ثتران ۰٫۹۷
شبريز ۰٫۹۳
ثرود ۰٫۹۲
بالبر ۰٫۹۱
زمگسا ۰٫۹
خچرخش ۰٫۸۸
شپارس ۰٫۸۶
غگلپا ۰٫۸۶
کدما ۰٫۸۳
کگاز ۰٫۸۳
بکام ۰٫۸۳
لسرما ۰٫۸۲
شفارا ۰٫۸۱
بالاس ۰٫۸
وپست ۰٫۷۹
شبندر ۰٫۷۸
سشرق ۰٫۷۷
خپويش ۰٫۷۷
غمينو ۰٫۷۷
پاسا ۰٫۷۶
دبالک ۰٫۷۵
ارفع ۰٫۷۴
شاوان ۰٫۷۳
خپارس ۰٫۷۳
قصفها ۰٫۷۳
آ س پ ۰٫۷۱
واتي ۰٫۷۱
کهمدا ۰٫۷۱
بنيرو ۰٫۶۹
حتايد ۰٫۶۹
افرا ۰٫۶۹
قاسم ۰٫۶۸
زنگان ۰٫۶۸
پخش ۰٫۶۵
ثامان ۰٫۶۴
ورنا ۰٫۶۳
ثباغ ۰٫۶۳
حپترو ۰٫۶۱
ودي ۰٫۶
وليز ۰٫۶
بشهاب ۰٫۵۹
مداران ۰٫۵۹
سصفها ۰٫۵۶
وتوکا ۰٫۵۶
وخارزم ۰٫۵۵
خمهر ۰٫۵۵
آسيا ۰٫۵۴
شپنا ۰٫۵۴
زگلدشت ۰٫۵۳
حفاري ۰٫۵۲
قپيرا ۰٫۵۲
بکهنوج ۰٫۵۲
خديزل ۰٫۵۱
آپ ۰٫۵
شپترو ۰٫۵
دانا ۰٫۵
کساوه ۰٫۵
غمارگ ۰٫۴۹
شتران ۰٫۴۹
سبزوا ۰٫۴۹
شگل ۰٫۴۸
غفارس ۰٫۴۸
دکيمي ۰٫۴۸
کرماشا ۰٫۴۷
وبهمن ۰٫۴۷
کروي ۰٫۴۶
کپشير ۰٫۴۶
حپارسا ۰٫۴۴
شيران ۰٫۴۲
وسينا ۰٫۴۲
غپاک ۰٫۴۱
وخاور ۰٫۴
غشهد ۰٫۴
سيستم ۰٫۳۸
وتوصا ۰٫۳۸
بمپنا ۰٫۳۷
سغرب ۰٫۳۷
سپاها ۰٫۳۵
کشرق ۰٫۳۵
بساما ۰٫۳۵
مبين ۰٫۳۵
شسپا ۰٫۳۵
سدبير ۰٫۳۴
لخزر ۰٫۳۴
ما ۰٫۳۴
سصوفي ۰٫۳۴
رکيش ۰٫۳۴
ميهن ۰٫۳۳
خفنر ۰٫۳۲
شپديس ۰٫۳۲
دسانکو ۰٫۳۲
سمايه ۰٫۳۲
خبهمن ۰٫۳۱
لبوتان ۰٫۳
وايران ۰٫۳
پاکشو ۰٫۲۹
ثشرق ۰٫۲۸
شاراک ۰٫۲۸
کحافظ ۰٫۲۸
تپمپي ۰٫۲۸
فروس ۰٫۲۷
ثشاهد ۰٫۲۷
ددام ۰٫۲۷
غدام ۰٫۲۷
رمپنا ۰٫۲۶
دلقما ۰٫۲۶
وکوثر ۰٫۲۶
وپارس ۰٫۲۶
فولاد ۰٫۲۵
پکرمان ۰٫۲۵
وسبحان ۰٫۲۵
توريل ۰٫۲۵
رتاپ ۰٫۲۵
شکلر ۰٫۲۴
شراز ۰٫۲۳
سکرد ۰٫۲۳
کخاک ۰٫۲۲
ثمسکن ۰٫۲۲
وپاسار ۰٫۲۱
سهگمت ۰٫۲۱
فخوز ۰٫۲
وبملت ۰٫۲
بترانس ۰٫۲
وتوشه ۰٫۲
دامين ۰٫۲
چفيبر ۰٫۱۹
وکار ۰٫۱۹
چافست ۰٫۱۹
فولاژ ۰٫۱۹
شخارک ۰٫۱۹
ستران ۰٫۱۹
وبوعلي ۰٫۱۸
اعتلا ۰٫۱۷
کنور ۰٫۱۷
شبهرن ۰٫۱۷
ساراب ۰٫۱۷
برکت ۰٫۱۷
وتوسم ۰٫۱۷
شفن ۰٫۱۷
فملي ۰٫۱۷
دتوليد ۰٫۱۶
وصنا ۰٫۱۶
فپنتا ۰٫۱۶
وانصار ۰٫۱۶
قشهد ۰٫۱۶
زاگرس ۰٫۱۶
ولبهمن ۰٫۱۶
غبشهر ۰٫۱۵
بسويچ ۰٫۱۵
پارسان ۰٫۱۵
ولملت ۰٫۱۵
دشيمي ۰٫۱۵
کسعدي ۰٫۱۴
شپمچا ۰٫۱۴
دفرا ۰٫۱۴
وتجارت ۰٫۱۴
سکرما ۰٫۱۴
حکمت ۰٫۱۳
غچين ۰٫۱۳
وزمين ۰٫۱۳
وسپه ۰٫۱۳
شپاس ۰٫۱۲
کي بي سي ۰٫۱۲
پترول ۰٫۱۲
کچاد ۰٫۱۲
غبهنوش ۰٫۱۲
وبانک ۰٫۱۱
بموتو ۰٫۱۱
جم ۰٫۱۱
کگل ۰٫۱۱
شرانل ۰٫۱۱
دلر ۰٫۱
دالبر ۰٫۱
تيپيکو ۰٫۱
بپاس ۰٫۱
بفجر ۰٫۱
سشمال ۰٫۱
اتکام ۰٫۰۹
شنفت ۰٫۰۹
وملل ۰٫۰۹
دسبحا ۰٫۰۹
غمهرا ۰٫۰۹
دسينا ۰٫۰۹
فنورد ۰٫۰۸
ثاخت ۰٫۰۸
ومعادن ۰٫۰۸
پارسيان ۰٫۰۸
واعتبار ۰٫۰۸
سرود ۰٫۰۸
ساروم ۰٫۰۸
غدشت ۰٫۰۸
ولصنم ۰٫۰۸
والبر ۰٫۰۸
گوهران ۰٫۰۸
دتماد ۰٫۰۷
دروز ۰٫۰۷
وتوس ۰٫۰۷
سفارس ۰٫۰۷
وهور ۰٫۰۷
غشصفا ۰٫۰۷
نبروج ۰٫۰۷
فسپا ۰٫۰۷
ميدکو ۰٫۰۷
دجابر ۰٫۰۷
دماوند ۰٫۰۶
سخاش ۰٫۰۶
پکوير ۰٫۰۶
وبشهر ۰٫۰۶
اتکاي ۰٫۰۶
ديران ۰٫۰۶
شاملا ۰٫۰۶
وصندوق ۰٫۰۵
قنقش ۰٫۰۵
تاپيکو ۰٫۰۵
فجام ۰٫۰۵
دسبحان ۰٫۰۵
وصنعت ۰٫۰۵
سبهان ۰٫۰۵
وغدير ۰٫۰۴
پرديس ۰٫۰۴
نمرينو ۰٫۰۴
کوثر ۰٫۰۴
همراه ۰٫۰۴
البرز ۰٫۰۴
حخزر ۰٫۰۴
سقاين ۰٫۰۳
سيلام ۰٫۰۳
ونوين ۰٫۰۳
ونيکي ۰٫۰۳
سبجنو ۰٫۰۳
کاسپين ۰٫۰۳
اخابر ۰٫۰۳
دپارس ۰٫۰۲
فاما ۰٫۰۲
دعبيد ۰٫۰۲
دزهراوي ۰٫۰۲
داسوه ۰٫۰۲
غپينو ۰٫۰۲
غگل ۰٫۰۲
ملت ۰٫۰۲
حکشتي ۰٫۰۲
وسکاب ۰٫۰۲
دابور ۰٫۰۲
درازک ۰٫۰۲
سخوز ۰٫۰۲
غسالم ۰٫۰۲
دارو ۰٫۰۱
دفارا ۰٫۰۱
مارون ۰٫۰۱
سنير ۰٫۰۱
فارس ۰٫۰۱
غگرجي ۰٫۰۱
واميد ۰٫۰۱
سفار ۰٫۰۱
سمازن ۰٫۰۱
سيدکو ۰٫۰۱
فخاس ۰٫۰۱
سدشت ۰٫۰۱
سهرمز ۰٫۰۱
رانفور ۰٫۰۱
ساربيل ۰٫۰۱
فجر ۰
هرمز ۰
سخزر ۰
وملي ۰
وپخش ۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لیست تمام سهم ها بر اساس درصدی از حجم کل شرکت که در ۱۰ روز گذشته معامله شده است

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد درصد از حجم کل شرکت
چکارن ۳۳٫۲۸
غاذر ۲۶٫۳
رتکو ۱۸٫۲۸
شکربن ۱۵٫۲۴
فولاي ۱۴٫۹۴
چکاوه ۱۱٫۷۶
کسرا ۱۱٫۲۳
خکمک ۱۱٫۱۸
مفاخر ۱۰٫۹۴
کترام ۱۰٫۳۵
کماسه ۱۰٫۲۵
خفناور ۹٫۹۲
کمنگنز ۸٫۲۳
غشهداب ۷٫۶۲
خزر ۷٫۵۳
ونيرو ۷٫۲۱
قثابت ۶٫۹۶
شپلي ۶٫۶۷
غالبر ۶٫۶۵
شلعاب ۶٫۲۷
تکنو ۶٫۲۴
شليا ۶٫۰۳
کهرام ۵٫۹۷
قزوين ۵٫۷۱
تکشا ۵٫۶۶
وآذر ۵٫۴۳
شمواد ۵٫۰۴
ختور ۵٫۰۱
خريخت ۴٫۹۷
فايرا ۴٫۸۵
خرينگ ۴٫۷۲
شتوکا ۴٫۵۷
فمراد ۴٫۵۱
وپترو ۴٫۵
قشرين ۴٫۴۷
شدوص ۴٫۴۱
بکاب ۴٫۴
ثاژن ۴٫۴
پدرخش ۴٫۳۳
کتوکا ۴٫۳۳
خکاوه ۴٫۳۲
کفپارس ۴٫۲۹
فاراک ۴٫۲۷
فنوال ۴٫۲۶
وبيمه ۴٫۱۷
قشکر ۴٫۰۲
تمحرکه ۳٫۹۷
کچيني ۳٫۹۶
مرقام ۳٫۸۷
کطبس ۳٫۷۹
آکنتور ۳٫۷۵
پلاسک ۳٫۶۱
غشاذر ۳٫۵۴
سدور ۳٫۵
کاذر ۳٫۴۳
غديس ۳٫۴۱
وملت ۳٫۳۸
حتوکا ۳٫۰۹
ثالوند ۳٫۰۹
فاذر ۳٫۰۷
اپرداز ۲٫۹۵
چکاپا ۲٫۹۱
حفارس ۲٫۹
شسينا ۲٫۸۸
کپرور ۲٫۸۶
ساينا ۲٫۷۵
کيميا ۲٫۷۱
قنيشا ۲٫۷
وگستر ۲٫۵۵
کرمان ۲٫۵۴
تکمبا ۲٫۴۹
خشرق ۲٫۳۹
پسهند ۲٫۳۸
قشير ۲٫۳۵
خزاميا ۲٫۲۶
شفارس ۲٫۱۴
حسير ۲٫۱۴
فزرين ۲٫۱۳
خگستر ۲٫۱۲
دي ۲٫۰۸
کفرا ۲٫۰۷
ختراک ۲٫۰۶
خکار ۲٫۰۱
فرآور ۲
سفانو ۱٫۹۷
ثغرب ۱٫۹۵
کپارس ۱٫۸۷
خموتور ۱٫۷۸
خاذين ۱٫۷۶
خلنت ۱٫۷۴
پتاير ۱٫۷۱
لابسا ۱٫۶۹
ثاباد ۱٫۶۳
غنوش ۱٫۶۲
خاور ۱٫۶۲
وبصادر ۱٫۵۹
کمرجان ۱٫۵۴
ختوقا ۱٫۵۱
خنصير ۱٫۵
سکارون ۱٫۴۸
دکوثر ۱٫۴۸
خوساز ۱٫۴۶
بهپاک ۱٫۴۵
غگلستا ۱٫۴۴
فلامي ۱٫۴۱
شپاکسا ۱٫۳۹
حريل ۱٫۳۹
خراسان ۱٫۳۸
کاما ۱٫۳۴
وساخت ۱٫۳۴
ثنوسا ۱٫۳۳
کرازي ۱٫۳۲
قهکمت ۱٫۳۲
سمگا ۱٫۲۹
ولساپا ۱٫۲۹
ولغدر ۱٫۲۸
خمحرکه ۱٫۲۷
فباهنر ۱٫۲۶
غشان ۱٫۲۶
ثپرديس ۱٫۲۵
ثعمرا ۱٫۲۵
تايرا ۱٫۲۴
کساپا ۱٫۲۳
خودرو ۱٫۲۲
کسرام ۱٫۲۲
ثفارس ۱٫۲
فلوله ۱٫۱۹
تليسه ۱٫۱۷
ذوب ۱٫۱۷
فسرب ۱٫۱۳
خمحور ۱٫۱۱
کبافق ۱٫۱
قمرو ۱٫۰۹
شيراز ۱٫۰۷
خساپا ۱٫۰۶
فاسمين ۱٫۰۵
وساپا ۱٫۰۴
حسينا ۱٫۰۴
خاهن ۱٫۰۲
کلوند ۱٫۰۲
وگردش ۱٫۰۲
قلرست ۱٫۰۱
ونفت ۰٫۹۹
قچار ۰٫۹۹
ثتران ۰٫۹۷
شبريز ۰٫۹۳
ثرود ۰٫۹۲
بالبر ۰٫۹۱
زمگسا ۰٫۹
خچرخش ۰٫۸۸
شپارس ۰٫۸۶
غگلپا ۰٫۸۶
کدما ۰٫۸۳
کگاز ۰٫۸۳
بکام ۰٫۸۳
لسرما ۰٫۸۲
شفارا ۰٫۸۱
بالاس ۰٫۸
وپست ۰٫۷۹
شبندر ۰٫۷۸
سشرق ۰٫۷۷
خپويش ۰٫۷۷
غمينو ۰٫۷۷
پاسا ۰٫۷۶
دبالک ۰٫۷۵
ارفع ۰٫۷۴
شاوان ۰٫۷۳
خپارس ۰٫۷۳
قصفها ۰٫۷۳
آ س پ ۰٫۷۱
واتي ۰٫۷۱
کهمدا ۰٫۷۱
بنيرو ۰٫۶۹
حتايد ۰٫۶۹
افرا ۰٫۶۹
قاسم ۰٫۶۸
زنگان ۰٫۶۸
پخش ۰٫۶۵
ثامان ۰٫۶۴
ورنا ۰٫۶۳
ثباغ ۰٫۶۳
حپترو ۰٫۶۱
ودي ۰٫۶
وليز ۰٫۶
بشهاب ۰٫۵۹
مداران ۰٫۵۹
سصفها ۰٫۵۶
وتوکا ۰٫۵۶
وخارزم ۰٫۵۵
خمهر ۰٫۵۵
آسيا ۰٫۵۴
شپنا ۰٫۵۴
زگلدشت ۰٫۵۳
حفاري ۰٫۵۲
قپيرا ۰٫۵۲
بکهنوج ۰٫۵۲
خديزل ۰٫۵۱
آپ ۰٫۵
شپترو ۰٫۵
دانا ۰٫۵
کساوه ۰٫۵
غمارگ ۰٫۴۹
شتران ۰٫۴۹
سبزوا ۰٫۴۹
شگل ۰٫۴۸
غفارس ۰٫۴۸
دکيمي ۰٫۴۸
کرماشا ۰٫۴۷
وبهمن ۰٫۴۷
کروي ۰٫۴۶
کپشير ۰٫۴۶
حپارسا ۰٫۴۴
شيران ۰٫۴۲
وسينا ۰٫۴۲
غپاک ۰٫۴۱
وخاور ۰٫۴
غشهد ۰٫۴
سيستم ۰٫۳۸
وتوصا ۰٫۳۸
بمپنا ۰٫۳۷
سغرب ۰٫۳۷
سپاها ۰٫۳۵
کشرق ۰٫۳۵
بساما ۰٫۳۵
مبين ۰٫۳۵
شسپا ۰٫۳۵
سدبير ۰٫۳۴
لخزر ۰٫۳۴
ما ۰٫۳۴
سصوفي ۰٫۳۴
رکيش ۰٫۳۴
ميهن ۰٫۳۳
خفنر ۰٫۳۲
شپديس ۰٫۳۲
دسانکو ۰٫۳۲
سمايه ۰٫۳۲
خبهمن ۰٫۳۱
لبوتان ۰٫۳
وايران ۰٫۳
پاکشو ۰٫۲۹
ثشرق ۰٫۲۸
شاراک ۰٫۲۸
کحافظ ۰٫۲۸
تپمپي ۰٫۲۸
فروس ۰٫۲۷
ثشاهد ۰٫۲۷
ددام ۰٫۲۷
غدام ۰٫۲۷
رمپنا ۰٫۲۶
دلقما ۰٫۲۶
وکوثر ۰٫۲۶
وپارس ۰٫۲۶
فولاد ۰٫۲۵
پکرمان ۰٫۲۵
وسبحان ۰٫۲۵
توريل ۰٫۲۵
رتاپ ۰٫۲۵
شکلر ۰٫۲۴
شراز ۰٫۲۳
سکرد ۰٫۲۳
کخاک ۰٫۲۲
ثمسکن ۰٫۲۲
وپاسار ۰٫۲۱
سهگمت ۰٫۲۱
فخوز ۰٫۲
وبملت ۰٫۲
بترانس ۰٫۲
وتوشه ۰٫۲
دامين ۰٫۲
چفيبر ۰٫۱۹
وکار ۰٫۱۹
چافست ۰٫۱۹
فولاژ ۰٫۱۹
شخارک ۰٫۱۹
ستران ۰٫۱۹
وبوعلي ۰٫۱۸
اعتلا ۰٫۱۷
کنور ۰٫۱۷
شبهرن ۰٫۱۷
ساراب ۰٫۱۷
برکت ۰٫۱۷
وتوسم ۰٫۱۷
شفن ۰٫۱۷
فملي ۰٫۱۷
دتوليد ۰٫۱۶
وصنا ۰٫۱۶
فپنتا ۰٫۱۶
وانصار ۰٫۱۶
قشهد ۰٫۱۶
زاگرس ۰٫۱۶
ولبهمن ۰٫۱۶
غبشهر ۰٫۱۵
بسويچ ۰٫۱۵
پارسان ۰٫۱۵
ولملت ۰٫۱۵
دشيمي ۰٫۱۵
کسعدي ۰٫۱۴
شپمچا ۰٫۱۴
دفرا ۰٫۱۴
وتجارت ۰٫۱۴
سکرما ۰٫۱۴
حکمت ۰٫۱۳
غچين ۰٫۱۳
وزمين ۰٫۱۳
وسپه ۰٫۱۳
شپاس ۰٫۱۲
کي بي سي ۰٫۱۲
پترول ۰٫۱۲
کچاد ۰٫۱۲
غبهنوش ۰٫۱۲
وبانک ۰٫۱۱
بموتو ۰٫۱۱
جم ۰٫۱۱
کگل ۰٫۱۱
شرانل ۰٫۱۱
دلر ۰٫۱
دالبر ۰٫۱
تيپيکو ۰٫۱
بپاس ۰٫۱
بفجر ۰٫۱
سشمال ۰٫۱
اتکام ۰٫۰۹
شنفت ۰٫۰۹
وملل ۰٫۰۹
دسبحا ۰٫۰۹
غمهرا ۰٫۰۹
دسينا ۰٫۰۹
فنورد ۰٫۰۸
ثاخت ۰٫۰۸
ومعادن ۰٫۰۸
پارسيان ۰٫۰۸
واعتبار ۰٫۰۸
سرود ۰٫۰۸
ساروم ۰٫۰۸
غدشت ۰٫۰۸
ولصنم ۰٫۰۸
والبر ۰٫۰۸
گوهران ۰٫۰۸
دتماد ۰٫۰۷
دروز ۰٫۰۷
وتوس ۰٫۰۷
سفارس ۰٫۰۷
وهور ۰٫۰۷
غشصفا ۰٫۰۷
نبروج ۰٫۰۷
فسپا ۰٫۰۷
ميدکو ۰٫۰۷
دجابر ۰٫۰۷
دماوند ۰٫۰۶
سخاش ۰٫۰۶
پکوير ۰٫۰۶
وبشهر ۰٫۰۶
اتکاي ۰٫۰۶
ديران ۰٫۰۶
شاملا ۰٫۰۶
وصندوق ۰٫۰۵
قنقش ۰٫۰۵
تاپيکو ۰٫۰۵
فجام ۰٫۰۵
دسبحان ۰٫۰۵
وصنعت ۰٫۰۵
سبهان ۰٫۰۵
وغدير ۰٫۰۴
پرديس ۰٫۰۴
نمرينو ۰٫۰۴
کوثر ۰٫۰۴
همراه ۰٫۰۴
البرز ۰٫۰۴
حخزر ۰٫۰۴
سقاين ۰٫۰۳
سيلام ۰٫۰۳
ونوين ۰٫۰۳
ونيکي ۰٫۰۳
سبجنو ۰٫۰۳
کاسپين ۰٫۰۳
اخابر ۰٫۰۳
دپارس ۰٫۰۲
فاما ۰٫۰۲
دعبيد ۰٫۰۲
دزهراوي ۰٫۰۲
داسوه ۰٫۰۲
غپينو ۰٫۰۲
غگل ۰٫۰۲
ملت ۰٫۰۲
حکشتي ۰٫۰۲
وسکاب ۰٫۰۲
دابور ۰٫۰۲
درازک ۰٫۰۲
سخوز ۰٫۰۲
غسالم ۰٫۰۲
دارو ۰٫۰۱
دفارا ۰٫۰۱
مارون ۰٫۰۱
سنير ۰٫۰۱
فارس ۰٫۰۱
غگرجي ۰٫۰۱
واميد ۰٫۰۱
سفار ۰٫۰۱
سمازن ۰٫۰۱
سيدکو ۰٫۰۱
فخاس ۰٫۰۱
سدشت ۰٫۰۱
سهرمز ۰٫۰۱
رانفور ۰٫۰۱
ساربيل ۰٫۰۱
فجر ۰
هرمز ۰
سخزر ۰
وملي ۰
وپخش ۰

اسکرول به بالا