سایت در حال بارگذاری می باشد...
امروز یکشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۷ برابر با Sunday, 24 June , 2018

سهم هایی که در تداخل با سطوح پرترافیک نمودار تعدیل نشده خود هستند

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد قیمت پایانی سطح پر ترافیک
شبهرن ۱۰۶۷۵ ۱۰۴۲۲
شنفت ۴۵۵۶ ۴۵۰۵
شپاس ۳۴۰۳ ۳۴۶۵
ودي ۱۱۵۳ ۱۱۳۴
ما ۱۲۶۵ ۱۲۵۴
ملت ۱۸۲۳ ۱۷۴۴
پارسيان ۱۶۷۱ ۱۶۶۸
مداران ۳۸۷۴ ۳۹۴۰
مفاخر ۴۴۶۸ ۴۴۶۸
رانفور ۲۳۶۹۷ ۲۲۵۸۳
آپ ۱۴۴۷۸ ۱۴۴۵۶
ثاژن ۲۴۹۴ ۲۵۴۲
ثنوسا ۱۴۲۸ ۱۴۲۰
ثرود ۱۲۱۱ ۱۲۱۱
وساخت ۲۵۲۳ ۲۴۹۵
ثفارس ۲۳۴۱ ۲۳۰۷
ثعمرا ۱۲۳۰ ۱۲۴۸
ثاباد ۲۴۷۶ ۲۵۰۰
ثالوند ۳۱۹۰ ۳۳۱۴
آ س پ ۹۱۵ ۹۲۷
ثاخت ۷۶۶ ۷۵۰
وتوس ۲۱۳۴ ۲۰۶۴
وآذر ۵۰۶۲ ۴۹۴۹
توريل ۱۹۱۰ ۱۹۰۸
حتوکا ۱۷۶۶ ۱۷۵۴
حفارس ۲۹۲۳ ۲۸۸۸
حسينا ۷۱۱۴ ۷۰۵۰
حکشتي ۴۰۰۹ ۳۸۱۹
حپترو ۳۲۴۴ ۳۲۳۴
ولغدر ۱۰۵۹ ۱۰۶۹
وليز ۱۱۰۹ ۱۱۲۴
وايران ۱۴۲۱ ۱۳۹۵
ولصنم ۱۴۶۸ ۱۴۵۹
وبملت ۹۸۷ ۹۸۸
وپست ۱۸۰۳ ۱۸۰۰
وبصادر ۱۰۰۵ ۱۰۱۳
وانصار ۲۰۱۴ ۲۰۴۹
وپارس ۱۱۴۵ ۱۱۲۲
وخاور ۱۸۳۶ ۱۸۴۰
وسينا ۱۰۱۱ ۱۰۱۲
ونوين ۱۵۴۷ ۱۵۰۵
وکار ۲۶۸۵ ۲۶۴۰
وملت ۶۸۶ ۶۸۵
وساپا ۹۰۷ ۹۲۰
وتوسم ۱۴۹۵ ۱۵۱۱
وسپه ۱۲۵۵ ۱۲۵۰
وصنا ۹۸۳ ۹۶۲
ونيرو ۱۸۵۷ ۱۸۵۷
گوهران ۸۵۰ ۸۴۰
کسرا ۳۱۱۹ ۳۱۷۳
کفپارس ۳۶۹۰ ۳۸۶۰
کساپا ۱۴۴۴ ۱۴۴۹
کهمدا ۶۸۷۰ ۶۷۹۱
سشرق ۸۷۸ ۸۸۹
سفارس ۱۲۰۰ ۱۱۹۵
سبزوا ۱۱۹۹ ۱۱۹۰
ستران ۱۶۱۰ ۱۶۱۳
سهگمت ۲۱۹۶ ۲۱۷۴
ساراب ۱۱۲۹ ۱۱۴۳
سصوفي ۲۰۵۳ ۲۰۳۸
سبهان ۱۵۶۵۳ ۱۴۸۹۰
سقاين ۱۹۶۰۶ ۲۰۴۲۹
سمازن ۳۹۷۴ ۳۷۸۱
سکارون ۳۵۳۱ ۳۵۹۷
سدشت ۲۰۱۴ ۱۹۱۷
سفار ۶۷۱۷ ۶۳۹۵
کساوه ۲۳۰۵ ۲۲۸۳
کهرام ۲۷۰۳ ۲۶۹۸
کچيني ۳۰۳۴ ۳۰۵۵
شپلي ۴۸۴ ۴۷۷
شفارس ۲۰۴۰ ۲۰۵۰
ساينا ۴۶۰۴ ۴۶۳۰
شپاکسا ۴۰۶۸ ۴۰۵۵
شاراک ۲۴۳۰ ۲۴۳۳
شپارس ۱۹۵۱ ۱۹۲۲
وپترو ۱۵۱۵ ۱۴۹۵
شکلر ۳۶۹۴ ۳۷۶۸
جم ۸۶۵۱ ۸۶۸۰
شلعاب ۳۸۴۹ ۳۷۶۱
خراسان ۶۵۰۶ ۶۵۲۳
پاکشو ۱۱۰۹۵ ۱۱۱۱۸
والبر ۲۷۴۳ ۲۷۴۵
دالبر ۷۹۷۷ ۸۲۵۶
دشيمي ۳۱۸۳ ۳۱۷۲
دفارا ۵۷۶۷ ۵۴۹۳
وپخش ۱۱۳۵۴ ۱۰۷۹۲
دارو ۴۷۱۹ ۴۵۸۹
دزهراوي ۲۲۰۴۹ ۲۱۲۱۱
غپاک ۱۵۳۷ ۱۵۵۰
غشان ۳۴۳۳ ۳۴۷۸
غفارس ۵۵۳۹ ۵۶۶۶
غبهنوش ۴۵۷۱ ۴۵۰۰
غاذر ۵۵۷۲ ۵۵۵۳
غچين ۷۶۵۴ ۷۸۸۷
دماوند ۸۶۸۹ ۸۷۴۹
بکهنوج ۷۷۶۴ ۷۶۵۰
بفجر ۵۶۱۰ ۵۵۱۱
وغدير ۱۱۶۶ ۱۱۶۴
قثابت ۲۱۳۳ ۲۱۱۰
قشرين ۲۵۷۲۷ ۲۵۶۲۰
قمرو ۴۴۶۹ ۴۴۸۷
خپارس ۷۸۶ ۷۹۲
خکاوه ۷۵۵ ۷۵۲
خفناور ۲۱۴۰ ۲۱۳۳
ختوقا ۱۴۸۲ ۱۵۰۰
خريخت ۱۲۶۲ ۱۲۴۹
خمحرکه ۱۷۸۸ ۱۷۸۳
خرينگ ۸۷۷ ۸۶۹
خچرخش ۱۵۲۷ ۱۵۴۶
خمهر ۱۲۹۲ ۱۳۲۰
خشرق ۳۳۹۹ ۳۴۹۷
ختراک ۲۸۰۶ ۲۸۴۲
بنيرو ۴۶۱۱ ۴۵۱۰
بموتو ۴۲۸۰ ۴۲۴۸
بکام ۲۰۰۸ ۱۹۹۹
تکنو ۲۳۲۷ ۲۲۷۳
لابسا ۲۵۶۵ ۲۵۸۳
لبوتان ۳۶۳۷ ۳۶۱۳
تکشا ۳۷۸۹ ۳۸۰۳
لخزر ۸۵۰۸ ۸۶۱۶
تپمپي ۲۵۵۲ ۲۵۹۵
فاذر ۳۰۴۲ ۳۰۸۳
فاراک ۱۴۳۷ ۱۴۱۸
فجام ۹۴۲۱ ۹۰۳۰
فاسمين ۴۱۴۷ ۴۱۵۴
فولاي ۱۹۲۵ ۱۹۱۰
فملي ۱۸۴۸ ۱۸۳۶
فرآور ۱۲۷۲۶ ۱۲۷۰۷
وتوکا ۹۸۵ ۹۶۶
فولاژ ۱۵۳۲ ۱۴۹۵
فروس ۲۹۰۲ ۲۹۸۰
فمراد ۳۱۶۷ ۳۱۱۳
زنگان ۶۰۸۱ ۶۲۲۰
فجر ۶۲۹۷ ۵۹۸۸
فنورد ۴۷۳۱ ۴۵۸۲
فسپا ۲۳۱۱ ۲۱۹۷
پلاسک ۸۷۴ ۸۶۷
پدرخش ۳۸۳۳ ۳۸۱۱
پتاير ۳۴۰۳ ۳۳۹۸
پکرمان ۲۷۷۰ ۲۷۵۷
چکارن ۶۸۰۸ ۶۸۷۵
چکاوه ۳۰۵۶ ۳۱۰۱
چفيبر ۵۱۰۰ ۴۹۹۹
نبروج ۳۷۱۶ ۳۵۳۴
کنور ۲۳۹۲ ۲۳۵۰
کروي ۲۶۷۰ ۲۶۶۱
کماسه ۳۳۹۳ ۳۴۰۷
کپرور ۴۹۵۸ ۴۸۵۱
کطبس ۲۸۰۳ ۲۷۶۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سهم هایی که در تداخل با سطوح پرترافیک نمودار تعدیل نشده خود هستند

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد قیمت پایانی سطح پر ترافیک
شبهرن ۱۰۶۷۵ ۱۰۴۲۲
شنفت ۴۵۵۶ ۴۵۰۵
شپاس ۳۴۰۳ ۳۴۶۵
ودي ۱۱۵۳ ۱۱۳۴
ما ۱۲۶۵ ۱۲۵۴
ملت ۱۸۲۳ ۱۷۴۴
پارسيان ۱۶۷۱ ۱۶۶۸
مداران ۳۸۷۴ ۳۹۴۰
مفاخر ۴۴۶۸ ۴۴۶۸
رانفور ۲۳۶۹۷ ۲۲۵۸۳
آپ ۱۴۴۷۸ ۱۴۴۵۶
ثاژن ۲۴۹۴ ۲۵۴۲
ثنوسا ۱۴۲۸ ۱۴۲۰
ثرود ۱۲۱۱ ۱۲۱۱
وساخت ۲۵۲۳ ۲۴۹۵
ثفارس ۲۳۴۱ ۲۳۰۷
ثعمرا ۱۲۳۰ ۱۲۴۸
ثاباد ۲۴۷۶ ۲۵۰۰
ثالوند ۳۱۹۰ ۳۳۱۴
آ س پ ۹۱۵ ۹۲۷
ثاخت ۷۶۶ ۷۵۰
وتوس ۲۱۳۴ ۲۰۶۴
وآذر ۵۰۶۲ ۴۹۴۹
توريل ۱۹۱۰ ۱۹۰۸
حتوکا ۱۷۶۶ ۱۷۵۴
حفارس ۲۹۲۳ ۲۸۸۸
حسينا ۷۱۱۴ ۷۰۵۰
حکشتي ۴۰۰۹ ۳۸۱۹
حپترو ۳۲۴۴ ۳۲۳۴
ولغدر ۱۰۵۹ ۱۰۶۹
وليز ۱۱۰۹ ۱۱۲۴
وايران ۱۴۲۱ ۱۳۹۵
ولصنم ۱۴۶۸ ۱۴۵۹
وبملت ۹۸۷ ۹۸۸
وپست ۱۸۰۳ ۱۸۰۰
وبصادر ۱۰۰۵ ۱۰۱۳
وانصار ۲۰۱۴ ۲۰۴۹
وپارس ۱۱۴۵ ۱۱۲۲
وخاور ۱۸۳۶ ۱۸۴۰
وسينا ۱۰۱۱ ۱۰۱۲
ونوين ۱۵۴۷ ۱۵۰۵
وکار ۲۶۸۵ ۲۶۴۰
وملت ۶۸۶ ۶۸۵
وساپا ۹۰۷ ۹۲۰
وتوسم ۱۴۹۵ ۱۵۱۱
وسپه ۱۲۵۵ ۱۲۵۰
وصنا ۹۸۳ ۹۶۲
ونيرو ۱۸۵۷ ۱۸۵۷
گوهران ۸۵۰ ۸۴۰
کسرا ۳۱۱۹ ۳۱۷۳
کفپارس ۳۶۹۰ ۳۸۶۰
کساپا ۱۴۴۴ ۱۴۴۹
کهمدا ۶۸۷۰ ۶۷۹۱
سشرق ۸۷۸ ۸۸۹
سفارس ۱۲۰۰ ۱۱۹۵
سبزوا ۱۱۹۹ ۱۱۹۰
ستران ۱۶۱۰ ۱۶۱۳
سهگمت ۲۱۹۶ ۲۱۷۴
ساراب ۱۱۲۹ ۱۱۴۳
سصوفي ۲۰۵۳ ۲۰۳۸
سبهان ۱۵۶۵۳ ۱۴۸۹۰
سقاين ۱۹۶۰۶ ۲۰۴۲۹
سمازن ۳۹۷۴ ۳۷۸۱
سکارون ۳۵۳۱ ۳۵۹۷
سدشت ۲۰۱۴ ۱۹۱۷
سفار ۶۷۱۷ ۶۳۹۵
کساوه ۲۳۰۵ ۲۲۸۳
کهرام ۲۷۰۳ ۲۶۹۸
کچيني ۳۰۳۴ ۳۰۵۵
شپلي ۴۸۴ ۴۷۷
شفارس ۲۰۴۰ ۲۰۵۰
ساينا ۴۶۰۴ ۴۶۳۰
شپاکسا ۴۰۶۸ ۴۰۵۵
شاراک ۲۴۳۰ ۲۴۳۳
شپارس ۱۹۵۱ ۱۹۲۲
وپترو ۱۵۱۵ ۱۴۹۵
شکلر ۳۶۹۴ ۳۷۶۸
جم ۸۶۵۱ ۸۶۸۰
شلعاب ۳۸۴۹ ۳۷۶۱
خراسان ۶۵۰۶ ۶۵۲۳
پاکشو ۱۱۰۹۵ ۱۱۱۱۸
والبر ۲۷۴۳ ۲۷۴۵
دالبر ۷۹۷۷ ۸۲۵۶
دشيمي ۳۱۸۳ ۳۱۷۲
دفارا ۵۷۶۷ ۵۴۹۳
وپخش ۱۱۳۵۴ ۱۰۷۹۲
دارو ۴۷۱۹ ۴۵۸۹
دزهراوي ۲۲۰۴۹ ۲۱۲۱۱
غپاک ۱۵۳۷ ۱۵۵۰
غشان ۳۴۳۳ ۳۴۷۸
غفارس ۵۵۳۹ ۵۶۶۶
غبهنوش ۴۵۷۱ ۴۵۰۰
غاذر ۵۵۷۲ ۵۵۵۳
غچين ۷۶۵۴ ۷۸۸۷
دماوند ۸۶۸۹ ۸۷۴۹
بکهنوج ۷۷۶۴ ۷۶۵۰
بفجر ۵۶۱۰ ۵۵۱۱
وغدير ۱۱۶۶ ۱۱۶۴
قثابت ۲۱۳۳ ۲۱۱۰
قشرين ۲۵۷۲۷ ۲۵۶۲۰
قمرو ۴۴۶۹ ۴۴۸۷
خپارس ۷۸۶ ۷۹۲
خکاوه ۷۵۵ ۷۵۲
خفناور ۲۱۴۰ ۲۱۳۳
ختوقا ۱۴۸۲ ۱۵۰۰
خريخت ۱۲۶۲ ۱۲۴۹
خمحرکه ۱۷۸۸ ۱۷۸۳
خرينگ ۸۷۷ ۸۶۹
خچرخش ۱۵۲۷ ۱۵۴۶
خمهر ۱۲۹۲ ۱۳۲۰
خشرق ۳۳۹۹ ۳۴۹۷
ختراک ۲۸۰۶ ۲۸۴۲
بنيرو ۴۶۱۱ ۴۵۱۰
بموتو ۴۲۸۰ ۴۲۴۸
بکام ۲۰۰۸ ۱۹۹۹
تکنو ۲۳۲۷ ۲۲۷۳
لابسا ۲۵۶۵ ۲۵۸۳
لبوتان ۳۶۳۷ ۳۶۱۳
تکشا ۳۷۸۹ ۳۸۰۳
لخزر ۸۵۰۸ ۸۶۱۶
تپمپي ۲۵۵۲ ۲۵۹۵
فاذر ۳۰۴۲ ۳۰۸۳
فاراک ۱۴۳۷ ۱۴۱۸
فجام ۹۴۲۱ ۹۰۳۰
فاسمين ۴۱۴۷ ۴۱۵۴
فولاي ۱۹۲۵ ۱۹۱۰
فملي ۱۸۴۸ ۱۸۳۶
فرآور ۱۲۷۲۶ ۱۲۷۰۷
وتوکا ۹۸۵ ۹۶۶
فولاژ ۱۵۳۲ ۱۴۹۵
فروس ۲۹۰۲ ۲۹۸۰
فمراد ۳۱۶۷ ۳۱۱۳
زنگان ۶۰۸۱ ۶۲۲۰
فجر ۶۲۹۷ ۵۹۸۸
فنورد ۴۷۳۱ ۴۵۸۲
فسپا ۲۳۱۱ ۲۱۹۷
پلاسک ۸۷۴ ۸۶۷
پدرخش ۳۸۳۳ ۳۸۱۱
پتاير ۳۴۰۳ ۳۳۹۸
پکرمان ۲۷۷۰ ۲۷۵۷
چکارن ۶۸۰۸ ۶۸۷۵
چکاوه ۳۰۵۶ ۳۱۰۱
چفيبر ۵۱۰۰ ۴۹۹۹
نبروج ۳۷۱۶ ۳۵۳۴
کنور ۲۳۹۲ ۲۳۵۰
کروي ۲۶۷۰ ۲۶۶۱
کماسه ۳۳۹۳ ۳۴۰۷
کپرور ۴۹۵۸ ۴۸۵۱
کطبس ۲۸۰۳ ۲۷۶۴

اسکرول به بالا