سایت در حال بارگذاری می باشد...
امروز دوشنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۷ برابر با Monday, 25 June , 2018

سهم هایی که در تداخل با سطوح پرترافیک نمودار تعدیل شده خود هستند

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد قیمت پایانی سطح پر ترافیک
شرانل ۵۰۱۵ ۵۰۱۵
شپاس ۳۴۰۳ ۳۴۱۵
ودي ۱۱۵۳ ۱۱۶۶
ملت ۱۸۲۳ ۱۷۴۳
ميهن ۹۴۵ ۹۳۵
مرقام ۵۹۰۳ ۵۹۹۲
رتاپ ۳۲۲۰ ۳۲۲۴
مفاخر ۴۴۶۸ ۴۴۶۸
رانفور ۲۳۶۹۷ ۲۲۵۸۳
افرا ۲۸۹۷ ۲۸۵۳
ثاژن ۲۴۹۴ ۲۵۳۴
ثنوسا ۱۴۲۸ ۱۴۳۳
ثعمرا ۱۲۳۰ ۱۲۴۹
ثالوند ۳۱۹۰ ۳۳۱۴
آ س پ ۹۱۵ ۹۲۷
ثاخت ۷۶۶ ۷۵۰
ثشرق ۸۹۸ ۹۰۶
وتوس ۲۱۳۴ ۲۰۸۱
وآذر ۵۰۶۲ ۴۹۴۹
حتوکا ۱۷۶۶ ۱۷۶۵
حفارس ۲۹۲۳ ۲۸۸۸
حسينا ۷۱۱۴ ۷۰۵۰
حسير ۲۸۴۱ ۲۸۳۹
ولساپا ۱۲۷۴ ۱۲۵۵
وليز ۱۱۰۹ ۱۰۸۵
وايران ۱۴۲۱ ۱۳۸۳
وتجارت ۵۹۷ ۵۸۲
وپست ۱۸۰۳ ۱۸۰۰
وانصار ۲۰۱۴ ۲۰۶۷
حکمت ۹۹۱ ۹۸۴
وسينا ۱۰۱۱ ۱۰۳۸
وپاسار ۹۹۹ ۹۸۶
ونوين ۱۵۴۷ ۱۴۹۴
وگردش ۱۲۳۲ ۱۲۲۴
وملل ۱۱۶۲ ۱۱۸۲
وملت ۶۸۶ ۶۸۵
وسپه ۱۲۵۵ ۱۲۷۹
وصنا ۹۸۳ ۹۶۳
وسکاب ۱۳۲۳ ۱۳۸۳
گوهران ۸۵۰ ۸۴۰
کسرا ۳۱۱۹ ۳۱۷۳
کفپارس ۳۶۹۰ ۳۸۶۰
کپشير ۵۱۳۴ ۵۲۵۳
سبزوا ۱۱۹۹ ۱۱۹۰
سکرد ۸۶۵ ۸۹۴
سرود ۱۳۶۶ ۱۳۵۵
سصوفي ۲۰۵۳ ۲۰۵۵
سبهان ۱۵۶۵۳ ۱۴۸۹۰
سشمال ۱۲۹۸ ۱۲۶۰
سهرمز ۴۵۳۷ ۴۶۸۸
سمازن ۳۹۷۴ ۳۷۸۱
سکارون ۳۵۳۱ ۳۵۱۵
سدشت ۲۰۱۴ ۱۹۱۷
سفار ۶۷۱۷ ۶۳۹۵
کپارس ۵۴۸۶ ۵۴۴۹
کهرام ۲۷۰۳ ۲۶۹۸
بالاس ۱۵۰۶۹ ۱۵۱۷۸
شپلي ۴۸۴ ۴۷۹
پارسان ۲۱۸۵ ۲۱۶۳
شپارس ۱۹۵۱ ۱۹۵۳
کرماشا ۲۸۴۸ ۲۸۱۲
وپترو ۱۵۱۵ ۱۴۴۳
شکلر ۳۶۹۴ ۳۶۰۰
فارس ۴۷۹۱ ۴۸۶۹
مارون ۳۴۶۵۷ ۳۵۰۰۰
شلعاب ۳۸۴۹ ۳۷۶۱
پاکشو ۱۱۰۹۵ ۱۱۱۲۵
والبر ۲۷۴۳ ۲۷۳۵
دکوثر ۱۵۳۲ ۱۵۳۷
کي بي سي ۳۹۸۱ ۴۰۱۹
دشيمي ۳۱۸۳ ۳۱۹۹
درازک ۱۶۸۴۸ ۱۶۰۰۹
دجابر ۶۰۳۹ ۵۹۷۳
وپخش ۱۱۳۵۴ ۱۰۷۹۲
کاسپين ۱۸۸۴۵ ۱۸۳۹۴
دزهراوي ۲۲۰۴۹ ۲۰۹۵۳
غشهد ۲۴۳۲ ۲۳۴۳
غشهداب ۲۲۴۲ ۲۲۵۰
غديس ۵۱۴۹ ۵۳۰۰
غشاذر ۲۲۳۳ ۲۲۱۵
غشان ۳۴۳۳ ۳۴۵۷
غفارس ۵۵۳۹ ۵۶۳۷
غالبر ۱۵۱۵ ۱۵۳۵
غگلستا ۸۱۷۵ ۸۲۷۰
غگل ۱۶۶۶۰ ۱۵۸۹۶
غشصفا ۵۶۰۲ ۵۳۶۲
غچين ۷۶۵۴ ۷۶۰۵
دماوند ۸۶۸۹ ۸۷۰۹
وبانک ۱۸۴۴ ۱۸۳۹
قهکمت ۴۶۱۵ ۴۶۳۴
قشير ۲۹۱۴ ۲۹۲۴
قشرين ۲۵۷۲۷ ۲۵۶۲۰
خاذين ۸۹۳ ۹۰۱
خريخت ۱۲۶۲ ۱۲۴۹
خبهمن ۹۸۸ ۹۷۷
خاور ۷۱۳ ۷۲۲
خرينگ ۸۷۷ ۸۷۱
خکار ۱۰۵۱ ۱۰۳۸
خچرخش ۱۵۲۷ ۱۵۴۳
خمهر ۱۲۹۲ ۱۳۱۰
خشرق ۳۳۹۹ ۳۴۰۸
خمحور ۲۳۵۹ ۲۳۳۶
ختراک ۲۸۰۶ ۲۸۲۳
بنيرو ۴۶۱۱ ۴۶۸۰
بموتو ۴۲۸۰ ۴۲۵۶
بکاب ۱۴۷۴۴ ۱۴۴۰۰
بکام ۲۰۰۸ ۱۹۸۹
تکمبا ۸۲۷ ۸۲۴
تکنو ۲۳۲۷ ۲۲۷۳
لابسا ۲۵۶۵ ۲۴۹۰
تايرا ۲۶۵۸ ۲۶۵۸
لبوتان ۳۶۳۷ ۳۵۸۹
تپمپي ۲۵۵۲ ۲۵۸۶
فاذر ۳۰۴۲ ۳۰۵۳
فاراک ۱۴۳۷ ۱۴۷۱
فجام ۹۴۲۱ ۹۰۳۰
فنوال ۱۳۲۰ ۱۳۲۱
فولاي ۱۹۲۵ ۱۸۹۶
فملي ۱۸۴۸ ۱۸۳۳
وتوکا ۹۸۵ ۹۶۹
فولاژ ۱۵۳۲ ۱۴۹۶
فزرين ۵۲۲۱ ۵۲۶۰
فمراد ۳۱۶۷ ۳۱۱۳
فنورد ۴۷۳۱ ۴۷۲۵
فسپا ۲۳۱۱ ۲۱۹۷
پلاسک ۸۷۴ ۸۶۷
پسهند ۲۷۴۲ ۲۷۵۲
پتاير ۳۴۰۳ ۳۳۹۶
پکرمان ۲۷۷۰ ۲۷۴۶
چافست ۱۰۹۸۲ ۱۰۹۶۲
چکارن ۶۸۰۸ ۷۰۰۰
نبروج ۳۷۱۶ ۳۵۳۴
کنور ۲۳۹۲ ۲۳۵۰
ومعادن ۱۴۲۸ ۱۴۱۶
کمنگنز ۵۳۲۷ ۵۳۴۱
تليسه ۸۹۰۴ ۸۹۱۴
زمگسا ۵۴۲۲ ۵۴۷۶
کطبس ۲۸۰۳ ۲۷۵۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سهم هایی که در تداخل با سطوح پرترافیک نمودار تعدیل شده خود هستند

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد قیمت پایانی سطح پر ترافیک
شرانل ۵۰۱۵ ۵۰۱۵
شپاس ۳۴۰۳ ۳۴۱۵
ودي ۱۱۵۳ ۱۱۶۶
ملت ۱۸۲۳ ۱۷۴۳
ميهن ۹۴۵ ۹۳۵
مرقام ۵۹۰۳ ۵۹۹۲
رتاپ ۳۲۲۰ ۳۲۲۴
مفاخر ۴۴۶۸ ۴۴۶۸
رانفور ۲۳۶۹۷ ۲۲۵۸۳
افرا ۲۸۹۷ ۲۸۵۳
ثاژن ۲۴۹۴ ۲۵۳۴
ثنوسا ۱۴۲۸ ۱۴۳۳
ثعمرا ۱۲۳۰ ۱۲۴۹
ثالوند ۳۱۹۰ ۳۳۱۴
آ س پ ۹۱۵ ۹۲۷
ثاخت ۷۶۶ ۷۵۰
ثشرق ۸۹۸ ۹۰۶
وتوس ۲۱۳۴ ۲۰۸۱
وآذر ۵۰۶۲ ۴۹۴۹
حتوکا ۱۷۶۶ ۱۷۶۵
حفارس ۲۹۲۳ ۲۸۸۸
حسينا ۷۱۱۴ ۷۰۵۰
حسير ۲۸۴۱ ۲۸۳۹
ولساپا ۱۲۷۴ ۱۲۵۵
وليز ۱۱۰۹ ۱۰۸۵
وايران ۱۴۲۱ ۱۳۸۳
وتجارت ۵۹۷ ۵۸۲
وپست ۱۸۰۳ ۱۸۰۰
وانصار ۲۰۱۴ ۲۰۶۷
حکمت ۹۹۱ ۹۸۴
وسينا ۱۰۱۱ ۱۰۳۸
وپاسار ۹۹۹ ۹۸۶
ونوين ۱۵۴۷ ۱۴۹۴
وگردش ۱۲۳۲ ۱۲۲۴
وملل ۱۱۶۲ ۱۱۸۲
وملت ۶۸۶ ۶۸۵
وسپه ۱۲۵۵ ۱۲۷۹
وصنا ۹۸۳ ۹۶۳
وسکاب ۱۳۲۳ ۱۳۸۳
گوهران ۸۵۰ ۸۴۰
کسرا ۳۱۱۹ ۳۱۷۳
کفپارس ۳۶۹۰ ۳۸۶۰
کپشير ۵۱۳۴ ۵۲۵۳
سبزوا ۱۱۹۹ ۱۱۹۰
سکرد ۸۶۵ ۸۹۴
سرود ۱۳۶۶ ۱۳۵۵
سصوفي ۲۰۵۳ ۲۰۵۵
سبهان ۱۵۶۵۳ ۱۴۸۹۰
سشمال ۱۲۹۸ ۱۲۶۰
سهرمز ۴۵۳۷ ۴۶۸۸
سمازن ۳۹۷۴ ۳۷۸۱
سکارون ۳۵۳۱ ۳۵۱۵
سدشت ۲۰۱۴ ۱۹۱۷
سفار ۶۷۱۷ ۶۳۹۵
کپارس ۵۴۸۶ ۵۴۴۹
کهرام ۲۷۰۳ ۲۶۹۸
بالاس ۱۵۰۶۹ ۱۵۱۷۸
شپلي ۴۸۴ ۴۷۹
پارسان ۲۱۸۵ ۲۱۶۳
شپارس ۱۹۵۱ ۱۹۵۳
کرماشا ۲۸۴۸ ۲۸۱۲
وپترو ۱۵۱۵ ۱۴۴۳
شکلر ۳۶۹۴ ۳۶۰۰
فارس ۴۷۹۱ ۴۸۶۹
مارون ۳۴۶۵۷ ۳۵۰۰۰
شلعاب ۳۸۴۹ ۳۷۶۱
پاکشو ۱۱۰۹۵ ۱۱۱۲۵
والبر ۲۷۴۳ ۲۷۳۵
دکوثر ۱۵۳۲ ۱۵۳۷
کي بي سي ۳۹۸۱ ۴۰۱۹
دشيمي ۳۱۸۳ ۳۱۹۹
درازک ۱۶۸۴۸ ۱۶۰۰۹
دجابر ۶۰۳۹ ۵۹۷۳
وپخش ۱۱۳۵۴ ۱۰۷۹۲
کاسپين ۱۸۸۴۵ ۱۸۳۹۴
دزهراوي ۲۲۰۴۹ ۲۰۹۵۳
غشهد ۲۴۳۲ ۲۳۴۳
غشهداب ۲۲۴۲ ۲۲۵۰
غديس ۵۱۴۹ ۵۳۰۰
غشاذر ۲۲۳۳ ۲۲۱۵
غشان ۳۴۳۳ ۳۴۵۷
غفارس ۵۵۳۹ ۵۶۳۷
غالبر ۱۵۱۵ ۱۵۳۵
غگلستا ۸۱۷۵ ۸۲۷۰
غگل ۱۶۶۶۰ ۱۵۸۹۶
غشصفا ۵۶۰۲ ۵۳۶۲
غچين ۷۶۵۴ ۷۶۰۵
دماوند ۸۶۸۹ ۸۷۰۹
وبانک ۱۸۴۴ ۱۸۳۹
قهکمت ۴۶۱۵ ۴۶۳۴
قشير ۲۹۱۴ ۲۹۲۴
قشرين ۲۵۷۲۷ ۲۵۶۲۰
خاذين ۸۹۳ ۹۰۱
خريخت ۱۲۶۲ ۱۲۴۹
خبهمن ۹۸۸ ۹۷۷
خاور ۷۱۳ ۷۲۲
خرينگ ۸۷۷ ۸۷۱
خکار ۱۰۵۱ ۱۰۳۸
خچرخش ۱۵۲۷ ۱۵۴۳
خمهر ۱۲۹۲ ۱۳۱۰
خشرق ۳۳۹۹ ۳۴۰۸
خمحور ۲۳۵۹ ۲۳۳۶
ختراک ۲۸۰۶ ۲۸۲۳
بنيرو ۴۶۱۱ ۴۶۸۰
بموتو ۴۲۸۰ ۴۲۵۶
بکاب ۱۴۷۴۴ ۱۴۴۰۰
بکام ۲۰۰۸ ۱۹۸۹
تکمبا ۸۲۷ ۸۲۴
تکنو ۲۳۲۷ ۲۲۷۳
لابسا ۲۵۶۵ ۲۴۹۰
تايرا ۲۶۵۸ ۲۶۵۸
لبوتان ۳۶۳۷ ۳۵۸۹
تپمپي ۲۵۵۲ ۲۵۸۶
فاذر ۳۰۴۲ ۳۰۵۳
فاراک ۱۴۳۷ ۱۴۷۱
فجام ۹۴۲۱ ۹۰۳۰
فنوال ۱۳۲۰ ۱۳۲۱
فولاي ۱۹۲۵ ۱۸۹۶
فملي ۱۸۴۸ ۱۸۳۳
وتوکا ۹۸۵ ۹۶۹
فولاژ ۱۵۳۲ ۱۴۹۶
فزرين ۵۲۲۱ ۵۲۶۰
فمراد ۳۱۶۷ ۳۱۱۳
فنورد ۴۷۳۱ ۴۷۲۵
فسپا ۲۳۱۱ ۲۱۹۷
پلاسک ۸۷۴ ۸۶۷
پسهند ۲۷۴۲ ۲۷۵۲
پتاير ۳۴۰۳ ۳۳۹۶
پکرمان ۲۷۷۰ ۲۷۴۶
چافست ۱۰۹۸۲ ۱۰۹۶۲
چکارن ۶۸۰۸ ۷۰۰۰
نبروج ۳۷۱۶ ۳۵۳۴
کنور ۲۳۹۲ ۲۳۵۰
ومعادن ۱۴۲۸ ۱۴۱۶
کمنگنز ۵۳۲۷ ۵۳۴۱
تليسه ۸۹۰۴ ۸۹۱۴
زمگسا ۵۴۲۲ ۵۴۷۶
کطبس ۲۸۰۳ ۲۷۵۹

اسکرول به بالا